2015-03-13 13:05:42

Natječaj
REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA
VLADIMIR NAZOR TOPUSKO
ŠKOLSKA 12, TOPUSKO


KLASA: 112-01/15-01/02
URBROJ: 2176-46-15-01

U Topuskom, 13. ožujka  2015. 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14 ) Osnovna škola Vladimir Nazor Topusko raspisuje


N A T J E Č A J
za slobodno radno mjesto (m/ž)

1. Voditelj / ica  računovodstva– 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme


 

Uvjeti: Prema Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14 ) i Pravilniku o djelokrugu rada tajnika te administrativno – tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi ( NN br. 40/14 ).

Uz  opće  uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju imati završen :

  • preddiplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno  stručni studij  ekonomije

ili

-    diplomski sveučilišni studij  ekonomije odnosno poslijediplomski specijalistički studij ekonomije

Razina obrazovanja:  VŠS ili VSS

Radno iskustvo : minimalno godina dana rada na poslovima proračunskog računovodstva


Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti: 
• životopis, 
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• dokaz o radnom iskustvu 
• domovnicu 
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05,2/07, 107/07,65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13 i 33/13) dužni su kao dokaz o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu i  dokaz o nezaposlenosti.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. U svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije od kandidata koji je zadovoljio u postupku izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju, prije zaključivanja ugovora o radu

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove. 
 

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola Vladimir Nazor Topusko, Školska 12, 44 415 Topusko, s naznakom '' za natječaj ''.

Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Vladimir Nazor Topusko dana 13. ožujka 2015.g. i traje do 21. ožujka 2015.g.

 

Nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 Ravnateljica

Jana Markulin, dipl.uč.

 


Osnovna škola "Vladimir Nazor" Topusko