2014-05-08 14:10:41

Natječaj

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. ) Osnovna škola Vladimir Nazor Topusko raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

  1. učitelj/ica razredne nastave -1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme
  2. učitelj/ica razredne nastave -1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, zamjena za porodiljni dopust

Uvjeti: Prema Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči  školske ustanove.Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti zamolbu, životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od šest mjeseci ( NN br. 87/08, 86/09 i, 92/10 i 90/11. 16/12 , 86/12, 94/13 ).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva. Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04., 92/05.,2/07, 107/07.,65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13. i 33/13.) dužni su kao dokaz o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju dostaviti sljedeće dokaze: rješenje (potvrdu) o priznatom statusu  te potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao dokaz o nezaposlenosti. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu Škole: Osnovna škola Vladimir Nazor Topusko, Školska 12, Topusko. Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  školske ustanove dana 08. svibnja  2014. godine, a otvoren je  do 16. svibnja  2014.g.

Klasa: 112-01/14-01/05

Urbroj : 2176-46-14-01

 

Ravnateljica

Jana Markulin, dipl.uč.


Osnovna škola "Vladimir Nazor" Topusko